Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring opleiding.nl

Opleiding.nl begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding (met STAP-budget), aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor jij je inschrijft
 • Interesses en profielgegevens gebaseerd op het gebruik van de website(s) door middel van cookies. Wij maken een interesseprofiel op van de bezochte pagina’s en de gedownloade brochures om je interesses vast te stellen.
 • Communicatie tussen jou en ons

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding. Hieronder kunnen ook STAP-alerts vallen.

Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons

We bewaren de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van onze overeenkomst, voor minimaal de periode dat wij de overeenkomst met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam
 • Ingestuurde reviews of klachten
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel
We bewaren de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van onze overeenkomst, voor minimaal de periode dat wij de overeenkomst met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Deze analyses voeren wij verder zover mogelijk geanonimiseerd uit. Daarom hoef je geen toestemming voor deze verwerking te geven.

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

We bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

We bewaren de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van onze overeenkomst, voor minimaal de periode dat wij de overeenkomst met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons

Deze gegevens bewaren we voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht, de onderwijswetgeving of de Archiefwet ons daartoe verplicht.

Je, met jouw toestemming, contacteren voor; het sturen van de nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of commerciële berichtgeving, waaronder STAP-alerts

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies


Deze gegevens bewaren we met jouw toestemming tot je deze weer intrekt.

Verdere toelichting

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties, of het UWV voor het uitvoeren van de STAP-aanmelding. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie of subsidie voor een opleiding zijn wij wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.

Wij werken natuurlijk samen met Opleiders. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen, zonder dat zij daarvoor de juiste stappen hebben gevolgd die de AVG gebiedt.

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we om je fijnere en meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen.

Tot slot, het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Specifieke toestemmingen en verwerking van gegevens die we via formulieren op onze websites van je ontvangen

Aanvraag brochure

Als je je gegevens invult om een brochure / whitepaper te ontvangen, zullen wij deze gebruiken om je de je deze te sturen. Wij sturen je dan een mail om deze te downloaden, en maximaal nog een enkele herinneringsmail.

Met toestemming kunnen we je ook marketingmails sturen. Met deze mails informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Elk van deze mails bevat een link waarmee je zich kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag geanonimiseerd de effectiviteit van onze nieuwsbrief volgen.

Commerciële consent

Commerciële consent passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegevens door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader.

Met commerciële berichtgeving wordt het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft bedoeld. Hiervoor maken we gebruik van je emailadres wat we koppelen aan het eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van commerciële doeleinden van derde partijen gebruik maken. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en privacywetgeving.

Indien je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen.

We kunnen je ook hierdoor ook contacteren ter behoeve van reviews of je te vragen om terugkoppeling voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uit de onderwijswetgeving uitvoeren. Hiervoor zullen we je emailadres koppelen aan de gegevens al reeds bij ons bekend.

STAP-Alerts

Wij gaan met jou een overeenkomst aan om je te informeren over de STAP-aanmeldstappen en de belangrijke STAP-momenten. Je kunt deze afspraak altijd eenzijdig beëindigen. Wij gebruiken jouw contactgegevens niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van deze meldingen en informatievoorziening. We zetten deze verwerking tóch onder het vakje “toestemmingen” omdat we wel direct naar jou berichten met commerciële doeleinden gaan sturen. Deze berichten en / of meldingen zullen alleen verstuurd worden vanuit de STAP-alert Dienst die wij jou leveren.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Deze kun je altijd intrekken en je kunt ons vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij heeft. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je op jouw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij ons studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt.

Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar  securityenprivacy@saltagroup.com.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies Opleiding.nl gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-10-2022.

Cookieverklaring

Opleiding.nl* maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. 

Welke cookies we precies plaatsen, en welke categorie wij ze in plaatsen staat in de tabel onderaan deze cookieverklaring. 

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maken wij gebruik van functionele, analytische en third-party cookies.

Sommige cookies zijn van korte duur, sommige permanent. Met permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek aan de website. Zo kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld of je eerder wel of geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Afhankelijk van de soort permanente cookie zul je wel of geen toestemming hoeven geven voor het plaatsen van de cookie. 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Third-party of derde partij cookies worden geplaatst door of ter behoeve van derde partijen. Je kunt het gebruik van third-party cookies uitschakelen in je browser. Dat zal wel betekenen dat de site gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meer functioneert. Wij maken een scheiding aan tussen de third-party cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden, zodat je kunt kiezen waar je wel of geen toestemming voor geeft. 

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je eerder aangegeven voorkeuren bekijken en aanpassen in de cookie-form.

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kunt je cookies volledig blokkeren. Hoe staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Dan zal deze website alleen niet meer volledig werken.

Let er bij het uitschakelen van advertising of marketing cookies ook op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kunnen we niet controleren of je jezelf hebt afgemeld. 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een goede en veilige werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de we je snel de juiste informatie tonen wanneer je op de website bent. Je hoeft voor functionele cookies geen toestemming te geven, omdat wij de cookies alleen voor het functioneren van de website gebruiken. 

Analytische cookies

We gebruiken ook analytische cookies, bijvoorbeeld om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina je op de website bezoekt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Hiermee kunnen we de website verbeteren. We gebruiken hier verschillende providers voor, die kun je verderop in de tabel terugvinden. Wij hebben afspraken met deze partijen gemaakt waardoor jij onherkenbaar zal zijn in de rapportages. Daarom hoef je ook voor de analytische cookies geen toestemming te geven.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en verder zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Marketing cookies

Met jouw toestemming plaatsen we ook marketing en/of advertentiecookies. Hiermee kunnen we een profiel van je opbouwen.

Verder gebruiken, met jouw toestemming, we de marketing en advertentiecookies om je interesseprofiel, opgebouwd door het gebruik van cookies, te delen met derde partijen, om zo een gepersonaliseerde ervaring op de websites van andere partijen te kunnen bieden. We verrijken daartoe soms gegevens met elkaar, zoals je e-mailadres of door andere partijen geplaatste cookies.

Zo kunnen wij advertenties speciaal voor jou op de websites van anderen bieden. Door het accepteren van de marketing- en advertentiecookies, ga je akkoord met het beschikbaar maken van dit interesseprofiel opgebouwd door cookies aan ons voor verrijkingsdoeleinden.

Daardoor kunnen we het interesseprofiel wat we van je hebben opgebouwd, koppelen aan je e-mailadres en eerdere of andere gegevens die je aan ons aanlevert. Zo kunnen we het profiel dat we van je hebben zuiver houden en, met jouw toestemming, je fijnere gepersonaliseerde advertenties bieden, bij onze diensten, maar ook via andere partijen. Het profiel wat van je opbouwen kunnen we, met jouw toestemming, ook voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden gebruiken. We zullen je in sommige gevallen hierdoor kunnen contacteren met een gepersonaliseerd aanbod. We zullen je informeren met waarmee we je profiel aanvullen waar dit toepasselijk is.

Je kunt in het cookieoverzicht zien welke cookie van welke partij wat precies doet

* Met 'wij' bedoelen wij Salta Group. Hiertoe behoren in Salta Group B.V., BVO Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., Opleiding.nl B.V., EVC Centrum Nederland B.V., Educatieve Uitgeverij Nederland (EUN) B.V., Hogeschool Luzac B.V., Instituut Blankestijn Utrecht B.V., ISBW Opleidingen B.V., Hogeschool ISBW B.V., ISBW Trainingen, B.V., ISES Computrain Opleidingen B.V., ISES Computrain Trainingen B.V., Lectric Opleidingen B.V., Lectric Trainingen B.V., Luzac Opleidingen B.V., Luzac College VO B.V., Luzac Lyceum B.V., Luzac Onderwijs B.V., MVP Trainingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., NCOI Online Academy B.V., NCOI Opleidingen B.V., NCOI Techniek Opleidingen B.V., NCOI Techniek Trainingen B.V., NCOI Trainingen B.V., NEDFAC B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., NTI B.V., NTI Zakelijk B.V., Stichting NTI Hogeschool, Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Schoevers Groep B.V., Schoevers Opleidingen B.V., Hogeschool Schoevers B.V., Schoevers Professionals B.V., Schoevers Flex Services B.V., Schoevers Management Support Professionals B.V., Schoevers Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V., ROVC Certificeringen B.V., NEN3140 Opleidingen B.V.

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen per mail. Je kunt ook het contactformulier invullen. Ook zijn wij op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 bereikbaar via onze social media kanalen FacebookTwitter en LinkedIn.

 

info@opleiding.nlKVK-nummer: 17113834